Vesihuolto

 • Vesihuoltoratkaisut
 • Alueellinen vesihuolto
 • Teollisuuden ja kiinteistöjen vesihuoltoratkaisut
 • Haja-asutusalueiden jätevesijärjestelmien selvitykset ja vesihuoltoratkaisut
 • Jätevesisuunnitelmat
 • Paineviemäröinti ja pumppaamot
 • Pienpuhdistamot ja lietteenkäsittely
 • Tiestön alitussuunnitelmat
 • Lupa-asiakirjat
 • Projektinhoitopalvelut ja konsultointi

Ympäristösuunnittelu

 • Ruoppaussuunnitelmat ja vesistörakentamiseen liittyvät selvitys-
  ja lupa-asiakirjat
 • Ympäristölupa-asiakirjat
 • Ympäristövaikutusarviointiselvitykset
 • Jätehuolto ja jätteiden käsittely
 • Lupa-asiakirjat
 • Projektinhoitopalvelut ja konsultointi